Een blije Samen naar School klas

Privacybeleid

De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (het Gehandicapte Kind) verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies.

In deze Privacy Verklaring informeren wij u over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor u van belang kan zijn. 

 

Deze Privacy Verklaring is van toepassing op alle activiteiten (inclusief via de website) van het Gehandicapte Kind. Deze Privacy Verklaring geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

 

Het Gehandicapte Kind gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke

Het Gehandicapte Kind is de verantwoordelijke in de zin van de Wbp en AVG.

 

Het Gehandicapte Kind vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar donateurs en aanvragers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de Wbp stelt. U kunt uw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen of wijzigen. 

Voor welke doeleinden verwerkt het Gehandicapte Kind uw persoonsgegevens?

Het Gehandicapte Kind verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:

 

 • het aangaan en uitvoeren van (donateurs-, projectaanvragers- en overige) overeenkomsten.
 • het voeren van de vrijwilligers- en donateursadministratie;
 • het aanbieden van diensten, het sturen van een nieuwsbrief, fondsenwervingsdoeleinden;
 • het bevragen van donateurs en het doen van onderzoek;
 • het registreren van uw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies);
 • het opnemen van telefoongesprekken voor trainingsdoeleinden;
 • het verstrekken van financiering en aangaan van een samenwerking met projecten en partners voor het bereiken van onze missie;
 • het aangaan van samenwerking met derde partijen;
 • het archiveren en registeren van de fondsenwervingsacties waarvan de opbrengsten naar het Gehandicapte Kind gaan;
 • het archiveren, registeren en handelen van informatie- en/of beeldmateriaal dat aan het Gehandicapte Kind is verstrekt ten behoeven van publiciteit voor/over het Gehandicapte Kind;
 • onze bedrijfsvoering;
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

 

Het Gehandicapte Kind verwerkt persoonsgegevens via onder andere de donateursservice, de website en het online portal van het Gehandicapte Kind. Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van het Gehandicapte Kind. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerkt het Gehandicapte Kind uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming.

Welke persoonsgegevens verzamelt het Gehandicapte Kind?

Het Gehandicapte Kind verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens, dit zijn:

 

 • NAW-gegevens (naam, adres, postcode, woonplaats);
 • bankrekeningnummer (IBAN);
 • telefoonnummer;
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • interactiegegevens (bijvoorbeeld cookie of informatie die wordt ontvangen wanneer u contact opneemt met ons. Er wordt bijvoorbeeld een notitie van het gesprek met de deelnemers opgeslagen).
 • interactiegegevens op sociale media (bijvoorbeeld als u een vraag stelt waarbij wij u kunnen helpen).

 

Het Gehandicapte Kind verzamelt (persoons)gegevens direct bij u, maar in voorkomende gevallen ontvangt het Gehandicapte Kind ook persoonsgegevens via derden voor zover dat in overeenstemming is met de wet.

Het aan- en afmelden voor de nieuwsbrief

Het Gehandicapte Kind biedt een nieuwsbrief aan waarmee onze donateurs, vrijwilligers en andere geïnteresseerden geïnformeerd worden over nieuws over de werkzaamheden van onze organisatie en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming gebruikt voor het toezenden van de nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Indien wij u een e-mail sturen naar aanleiding van een actie die we hebben gedaan verzoeken wij u alsnog om uitdrukkelijke toestemming. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Hoe zorgt het Gehandicapte Kind voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?

Het Gehandicapte Kind gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Het Gehandicapte Kind neemt passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. Het Gehandicapte Kind deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met deze Privacy Verklaring en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

 

In opdracht van het Gehandicapte Kind kunnen zakelijke dienstverleners (“verwerkers”) ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Het Gehandicapte Kind maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’.

Gegevensdeling met derden

Tenzij in deze Privacy Verklaring genoemd, worden uw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Het Gehandicapte Kind kan uw (persoons)gegevens met derden delen wanneer u daar zelf toestemming voor heeft gegeven.

 

Het Gehandicapte Kind verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

Bewaartermijnen

Het Gehandicapte Kind bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp/AVG.

 

De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Hoe kunt u uw gegevens inzien of verwijderen?

U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind. Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover het Gehandicapte Kind nog aan haar wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen. Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te controleren. Het is van belang dat u, indien u een kopie van uw legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine-Readable Zone (MRZ) zwart (of anderszins onleesbaar voor het Gehandicapte Kind) maakt.

 

Stuur uw verzoek naar:

Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind
Wibautstraat 212-214
1091 GS Amsterdam
t.a.v. Marjolein Laamers

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Technische beveiliging

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past het Gehandicapte Kind passende beveiligingstechnologie toe. Als u gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte. Het Gehandicapte Kind neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Het gebruik van cookies

Het Gehandicapte Kind gebruikt cookies om de gebruiksvriendelijkheid van de websites te verbeteren. Een cookie is een bestandje dat op je computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen. Met behulp van een cookie kunnen we het gebruik van de website voor u gemakkelijker te maken, de kwaliteit van onze website testen, gericht advertenties van onze campagnes laten zien of het mogelijk maken om een webpagina via social media te delen.

 

Cookies kunnen op elk moment worden uitgeschakeld of gewist. Klik hieronder op uw type browser om direct meer informatie te krijgen over het uitschakelen of wissen van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat u een melding krijgt zodra u een cookie ontvangt of om cookies te deactiveren. Het is mogelijk dat de website daardoor niet optimaal functioneert.

 

Welke cookies plaatst het Gehandicapte Kind?

Hieronder wordt per categorie uitgelegd wat deze inhouden en waarvoor we deze informatie gebruiken:

 

 • First-party cookies die het Gehandicapte Kind plaatst of laat plaatsen.

   

Privacybeleid van derden

Op de website van het Gehandicapte Kind kunnen links zijn opgenomen naar andere, niet bij het Gehandicapte Kind behorende, websites. Het Gehandicapte Kind kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom, u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens. 

Opname telefoongesprekken voor trainingsdoeleinden

Het Gehandicapte Kind werkt continu aan de verbetering van haar dienstverlening. Dit betekent onder andere dat wanneer u telefonisch contact opneemt met het Gehandicapte Kind, de mogelijkheid bestaat dat het telefoongesprek wordt opgenomen. De opgenomen gesprekken worden alleen gebruikt voor interne trainings- en coachingsdoeleinden. Tevens worden telefoongesprekken met als doelstelling het werven van donateurs opgenomen, ter controle. Na gebruik verwijderen wij het opgenomen gesprek.

Vragen

Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over onze Privacy Verklaring? Neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken of een brief sturen naar bovengenoemd adres.

 

Het Gehandicapte Kind behoudt zicht het recht voor dit privacy statement te wijzigen.

 

Deze Privacy Verklaring is voor het laatst gewijzigd: 8 mei 2018

Een blije Samen naar School klas

Waarom samen naar school gaan belangrijk is

In Nederland gaan meer dan 10.000 kinderen met een handicap nooit naar school.

NSGK vindt dat ieder kind zich, ongeacht zijn handicap, maximaal moet kunnen ontwikkelen.

Een blije Samen naar School klas

Veelgestelde vragen over Samen naar School

Kinderen met en zonder handicap samen naar school? Veel mensen vragen zich af of dat wel realistisch is.

Lees hier onze antwoorden op de meest gehoorde vragen, twijfels en bezwaren.