Basisschool in Bergen start eigen Samen naar School klas

Nieuws

In de Adriaan Roland Holst school in Bergen is op 3 februari 2020 de eerste Samen naar School klas gestart die is opgericht door een school (en niet door een ouder, leerkracht of zorgprofessional). Deze Vrije School startte met vier kinderen in de leeftijd van 4 tot 6 jaar, drie van hen hebben Downsyndroom.

De kiem werd gelegd in 2016 toen een moeder van een kindje met Downsyndroom contact opnam met de toenmalige schoolleider van de basisschool, Rob van Tricht. Deze stond open voor het idee van een nieuw te starten klas en besprak dat met het Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland PO. Ook zijn interim-opvolger Koos Blasé was enthousiast: hij is jaren leerkracht geweest en stond destijds al positief tegenover het overheidsbeleid Weer Samen naar School. Ook had hij als schoolleider in Utrecht diverse kinderen met Downsyndroom op school. Daarom maakte hij zich, samen met IB’er Sophie Zoon, in Bergen sterk voor de nieuwe klas. En nu is de klas daadwerkelijk van start onder leiding van de nieuwe directeur van de school, Constanze Kappelmann. Ook zij is enthousiast en gaat ervoor. Ze vertelt: “Het zou mooi zijn als dit gewoon de norm zou worden in Nederland op elke school. En dan ook op andere niveaus. Het mooiste zou zijn als er vanuit de overheid geld beschikbaar komt voor Samen naar School klassen. Wij zijn in elk geval heel trots dat het plan werkelijkheid is geworden. We zijn nu officieel onderdeel van de Samen naar School-beweging!”

Een Samen naar School klas oprichten, hoe doe je dat?

Op 24 februari 2020 spreken we Koos Blasé en Sophie Zoon over wat er vooraf ging aan de start van de Samen naar School klas. “Het idee voor onze klas komt van Manon en Bettina, twee moeders met een kind met Downsyndroom,” vertelt Koos. “Als eerste hebben we als school contact opgenomen met de consulent van het Samenwerkingsverband Noord Kennemerland; die wilde er graag aan meewerken. De boodschap die we meekregen was: maak een ondernemingsplan met alle ins en outs, financiën, personeel, en daarop beoordelen we of we de volgende stap kunnen zetten. Er waren al twee Samen naar School klassen in de regio van het samenwerkingsverband, Stichting KanZ in Heerhugowaard en Klas op Wielen in Alkmaar, dus het was niet nieuw. Om een goed beeld te krijgen van wat een Samen naar School klas inhoudt, gingen we op werkbezoek bij Stichting KanZ.  Zij gaven ons organisatorisch en onderwijskundig advies en we bespraken mogelijkheden voor samenwerking met betrekking tot de zorg van de leerlingen”.

Zorgen wegnemen

Vervolgens bespraken Koos en Sophie hun plannen met het team. Sophie: “We vertelden dat er een stamklas komt waar de kinderen onderwijs krijgen, met eigen leerkrachten. En een zorgmedewerker die meegaat tijdens inclusiemomenten in de reguliere klassen. Op het moment dat het goed loopt, hoeft de zorgmedewerker misschien niet meer mee. Het was voor leerkrachten meteen duidelijk dat ze niet extra belast werden. We konden hun zorgen wegnemen, dat het niet bedoeling was dat de leerkracht er meer werk bij zou krijgen, dat het een verrijking zou zijn voor de andere kinderen en voor henzelf. De leerkrachten waren overwegend positief, iedereen stond er open voor om het verder te onderzoeken”.

Plannen en regelen

Toen Koos en Sophie wisten dat er draagvlak was, kregen ze het druk. Samen met de ouders vormden ze een initiatiefgroep. Ze gingen aan de slag met het ondernemingsplan, overlegden met het bestuur en met alle betrokken instanties, zoals het samenwerkingsverband en de gemeente. Koos: “Steeds weer uitleggen dat dit een mooi initiatief is. Ook hebben we als initiatiefgroep, in overleg met de school natuurlijk, een stukje in de krant gezet over ons plan, zodat geïnteresseerde ouders zich bij ons konden melden. Van de vele belangstellenden hielden we uiteindelijk zes concrete aanmeldingen over. Met deze ouders zijn we in gesprek gegaan en daar zijn er vier van overgebleven. Voor elk kind voerden we een multidisciplinair overleg. Daaruit wordt duidelijk wat de meewerkende en belemmerende factoren zijn, wat het kind nodig heeft, wat de onderwijsbehoefte is en wat de zorgvragen zijn. Op basis daarvan kon de consulent van het samenwerkingsverband bij de commissie toelaatbaarheid een Toelaatbaarheidsverklaring (tlv) aanvragen. Vervolgens is voor alle kinderen een tlv afgegeven onder het voorbehoud dat de kinderen op onze school werden ingeschreven. Het samenwerkingsverband zei: ‘Het geld dat anders naar een school voor speciaal onderwijs zou gaan, dat gaat naar jullie. Dat kost ons niets méér.’ Toen we wisten welk bedrag we kregen, hebben we leerkrachten aangesteld. Die konden meteen met de voorbereidingen beginnen”.

Uitvoeren

En zo nam het plan steeds concretere vormen aan. Bedacht werd hoe het lokaal moest worden ingericht en welke lesmaterialen nodig zouden zijn. Om deze te bekostigen diende Koos bij de fondsen Het Gehandicapte Kind en HandicapNL een aanvraag in. De aanvraag werd gehonoreerd en de meubels en materialen werden besteld; het lokaal kon worden ingericht. Sophie: “Een aantal zaken staat nog in de steigers: het keukentje moet nog afgemaakt, de badkamer is nog niet compleet. Ook het speelplaatsje bij de klas is nog niet gereed. En we zitten nog in een puzzel met de gemeente Alkmaar die een pgb moet toekennen aan de ouders, zodat we de zorgmedewerker van Stichting KanZ kunnen betalen. Maar we zijn al aan het proefdraaien en meteen na de zomervakantie organiseren we een feestelijke opening”.

Aan de slag

Ondanks dat de klas nog niet helemaal klaar is, zijn de kinderen van de Samen naar School klas dus al gestart. Koos: “De kinderen zijn nu eerst in hun eigen stamgroepje aan het wennen. We vinden dat ze eerst iets in hun eigen klas moeten opbouwen, voordat we gaan aansluiten bij de reguliere klassen. Aan het begin van elke dag komen er twee kinderen uit groep 3 meedoen met het kringgesprek en later op de dag twee leerlingen uit groep 8. Die komen helpen met spelen en leren, zo vindt de integratie al plaats. Iedereen is nieuwsgierig, ook andere ouders natuurlijk. Maar de reacties zijn nu al overwegend positief”.

Stappenplan voor scholen die een Samen naar School klas willen oprichten

 1. Vorm een initiatiefgroep
  Werk het plan in grote lijnen uit met de schooldirecteur, de IB’er, een leerkracht én enkele ouders met een kind met een beperking die hun kind willen aanmelden voor de klas. Ga op werkbezoek naar een Samen naar School klas. Neem contact op met de goededoelenorganisatie het Gehandicapte Kind. In het Expertisecentrum Samen naar School deelt de stichting haar kennis en ervaring met de oprichting en borging van de klassen. Dat geeft je een vliegende start.

 2. Creëer intern draagvlak
  Bespreek het plan met het team van leerkrachten.
  Bespreek het plan met schoolbestuur, vraag wat ervoor nodig is (vaak een plan met begroting).
  Informeer de MR.

 3. Bespreek het plan met het samenwerkingsverband
  Vraag wat ervoor nodig is om steun voor het plan te krijgen. Bespreek de financiële mogelijkheden. Wanneer daar draagvlak is, kan het plan verder worden uitgewerkt en de begroting worden gemaakt. 
  Vraag het samenwerkingsverband om de school hetzelfde bedrag toe te kennen als de tlv die voor de leerlingen is/wordt afgegeven. Van dit bedrag kan de school een leerkracht aanstellen.

 4. Creëer draagvlak bij de gemeente
  Je moet toestemming krijgen van de gemeente voor het benutten van het lokaal voor de klas, aanpassingen in de school en het realiseren van de zorg in de klas (jeugdhulp, via pgb, of bij voorkeur: budget dat in de klas wordt ingezet voor de zorg).

 5. Regel de zorg
  Zoek samenwerking met een Samen naar School klas in de buurt. Onderzoek of de school de zorg kan inkopen bij deze Samen naar School klas. De zorg kan ook worden ingekocht bij een zorgaanbieder uit de eigen regio. 

 6. Werf de kinderen
  Dat kan o.a. door te publiceren in lokale media, of door contact op te nemen met kinderdagverblijven. Door ouders te informeren via de sociale media en ouders te vragen de informatie te verspreiden binnen hun netwerk.

 7. Vertaal het plan naar de praktijk
  Ga aan de slag! Vertaal de keuzes over inrichting, methodes, materiaal, werkwijze, etc. naar de praktijk. De uitwerking zal per school verschillen, daar houdt het uniforme stappenplan dan ook op.


  De Samen naar School klassen in oprichting worden geholpen door Het Gehandicapte Kind. Initiatiefnemers kunnen een bijdrage voor de inrichting van de klas aanvragen bij Het Gehandicapte Kind en HandicapNL. Beide fondsen hebben hiervoor één gezamenlijk aanvraagformulier. U kunt dit opvragen via info@samennaarschool.nl.

Basisschool in Bergen start eigen Samen naar School klas
21/05/2020
Joke Visser